top of page

Algemene voorwaarden

  • Onze facturen dienen betaald te worden op de factuurdatum. 
     

  • Betwistingen m.b.t. facturen dienen binnen 15 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven gericht worden aan het hoofdkantoor Driessen Advocaten, Vleminckveld 24-26 2000 Antwerpen, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd.

 

  • Op openstaande en vervallen facturen is vanaf de vervaldag tot de dag van de algehele betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75,00 €) en een moratoire interest van 10% verschuldigd.

 

  • Ingeval van een geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd, onverminderd het recht van de advocaat om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de cliënt. Het Belgisch recht is toepasselijk.

 

  • Onze beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en waarvoor dekking wordt verleend.

bottom of page